Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

“ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ”- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

17-04-2024, Ω/ 13:35΄

Τι ισχύει για τη «μάχιμη πενταετία» Στρατού-Σωμάτων Ασφαλείας

  • Χωρίς κόστος εξαγοράς για τους παλιούς (προ 30-9-1990)
  •  Ευκολότερη η εξαγορά για τους νέους
  • Η «μάχιμη πενταετία» επεκτείνεται σε όλους τους ένστολους και όλες τις Υπηρεσίες
  •  Η έξτρα πενταετία προσαυξάνει τη σύνταξη, όχι τον μισθό-βαθμό

Με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α 219), ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της «μάχιμης πενταετίας» του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, συνοριοφύλακες). Με την ανωτέρω διάταξη είχε αντικατασταθεί η διάταξη του άρθρου 40 (παρ. 5) του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007, ΦΕΚ Α 210) περί αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας για το εν λόγω προσωπικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία, λογίζεται διπλάσιος για τους εν ενεργεία μονίμους ή τους επί θητεία και όχι για τους απόστρατους. Η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει επίσης όσους υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9 και  12 και 41 του Π.Δ. 169/2007 και του άρθρου 8 περ. 2 και 3 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν.

Α. Αναγνώριση άνευ εξαγοράς.

Πλήρης απαλλαγή από την καταβολή επιπλέον εισφορών για όσους κατετάγησαν και μετά το 1990 εφόσον προγενέστερα είχαν υπηρετήσει σε άλλον φορέα του Δημοσίου.

Μετά τη νέα ρύθμιση του άρθρου 23 του ν. 4997/2022, απαλλάσσονται του κόστους εξαγοράς, όχι μόνον όσοι είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας έως 30-9-1990, αλλά και όσοι κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή, εφόσον όμως είχαν ασφαλιστεί έως 30-9-1990 σε φορέα του Δημοσίου, δηλαδή πριν εισέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας. Απαλλάσσονται, δηλαδή, αν είχαν αποκτήσει έως 30-9-1990 την ιδιότητα μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία για τις συντάξεις του Δημοσίου (Π.Δ. 169/2007).

Ειδικότερα με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α ) ορίζεται ότι:

«(…) Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

(…) Για την εφαρμογή της παρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν (1) μήνα ανά έτος. Για την εφαρμογή της παρούσας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Η παρούσα εφαρμόζεται και στο προσωπικό των περ. α) έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. Για τους ασφαλισμένους αυτούς ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο. Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ’ εφαρμογή άλλων διατάξεων.

(…)  3. Προκειμένου για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, (…) και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία, η οποία αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο. Για στελέχη του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ’ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, οι εισφορές για την αναγνώριση, ως συντάξιμου ή ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, αν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, και παρακρατούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.».

Σε εφαρμογή τής ανωτέρω διάταξης (άρθρο 23 ν. 4997/2022) είχε αρχικά εκδοθεί η υπ’ αριθ. 43/2023 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ που είχε προκαλέσει και αρκετά ερωτηματικά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούσε να κάνει χρήση τής ανωτέρω ευνοϊκής διάταξης για τη «μάχιμη πενταετία».

Προς περαιτέρω διευκρίνιση εκδόθηκε το υπ’ αριθ.  πρωτ. 434120/22-3-2024 έγγραφο του e-ΕΦΚA με τίτλο: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν. 3865/2010».

Όπως μαρτυρά ο τίτλος του, δεν πρόκειται για νέα ερμηνευτική Εγκύκλιο, αλλά για γενικό έγγραφο με τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ε.Δ. και Σ.Α. στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, όπως ο χρόνος αυτός ρυθμίστηκε με σειρά διατάξεων νόμων, με πιο πρόσφατο τον ν. 4997/2022 (άρθρο 23), όπως προαναφέραμε, σε συνδυασμό με την υπ’αριθ. 43/2023 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ που αποπειράθηκε να διευκρινίσει θεσμικά ζητήματα.

Σ’  αυτό επισημαίνεται ότι ως διορισθέντες δημόσιοι υπάλληλοι ή καταταχθέντες στρατιωτικοί έως 30-9-1990 που (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 και  8 του Π.Δ. 169/2007) δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εις φορών για την αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών τους στο διπλάσιο, νοούνται και όσοι πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί, είχαν έως 30-9-1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007.

Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε Υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30-9-1990 και ως εκ τούτου, για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών, δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης διευκρινίζεται ότι με την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου  40 (παρ. 5) του Π.Δ. 169/2007 διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, μεταβάλλοντας την έννοια της «μάχιμης πενταετίας» και παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος. Έτσι, συνάγεται ότι η υποβολή δήλωσης περί μη καταβολής διπλών εισφορών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία (άρθρο 59 παρ. 3 του Π.Δ. 169/2007 και άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 2084/1992), δεν βρίσκει πλέον πεδίο εφαρμογής και ως εκ τούτου το στέλεχος που επιθυμεί τον διπλασιασμό των υπηρεσιών του, υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία του τη σχετική αίτησης περί αναγνώρισης. Επομένως, κάθε χρόνος, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης (με τους περιορισμούς, ωστόσο, που τίθενται στο εδ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4997/2022) διπλασιάζεται.

Εν κατακλείδι, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του υπ’ αριθ. πρωτ. 434120/22-3-2024 γενικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ είναι τα εξής:

► Ως καταταχθέντες στρατιωτικοί ή στελέχη των Σ.Α. έως 30-9-1990, οι οποίοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 παρ. 1 & 8 του Π.Δ. 169/2007) δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών τους στο διπλάσιο, νοούνται και όσοι πριν από την κατάταξή τους, είχαν μέχρι 30-9-1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007.

► Δεδομένου ότι με την τροποποίηση του άρθρου 40 (παρ. 5) του Π.Δ. 169/2007 διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, μεταβάλλοντας την έννοια της «μάχιμης πενταετίας» και παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος, συνάγεται ότι η υποβολή δήλωσης περί μη καταβολής διπλών εισφορών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία, δεν βρίσκει πλέον πεδίο εφαρμογής και ως εκ τούτου υποχρέωση του στελέχους που επιθυμεί τον διπλασιασμό των υπηρεσιών του, είναι μόνο η υποβολή στην Υπηρεσία του της σχετικής αίτησης περί αναγνώρισης.

►Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο (μέχρι τα πέντε έτη) χρόνο.

Β. Αναγνώριση της «μάχιμης πενταετίας» με εξαγορά

Στο ανωτέρω γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφέρεται επίσης ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4997/2022, για όσους επιθυμούν να προβούν στην διπλασιασμό χρόνου υπηρεσίας τους όσο είναι στην ενέργεια ή κατά το χρόνο συνταξιοδότησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

α) Αναγνώριση όσο είναι στην ενέργεια: Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα, το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο. Κατόπιν η αρμόδια οικονομική Διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό τού ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του στελέχους σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες, κατά την πάγια πρακτική που ακολουθείται από τον e-ΕΦΚΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (άρθρα 15 και 34 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει).

Στη συνέχεια, η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε στο διπλάσιο, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά μήνα. Η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης Υπηρεσίες του e-EΦKA να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

Η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής τού ποσού τής εισφοράς αναγνώρισης ισχύει για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που καταλαμβάνονται από τις εν λόγω διατάξεις. Δεδομένου ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός χρόνος, δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση του άρθρου 15 του Ν. 4387/2016, στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διπλών εισφορών.

β) Αναγνώριση κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης: Οι εν λόγω διατάξεις για τη διαδικασία της αναγνώρισης, ισχύουν για όλους όσους μέχρι 31-12-2016 ήταν ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και επιθυμούν να υπολογίσουν στο διπλάσιο -μέχρι και πέντε έτη- τον χρόνο υπηρεσίας τους, κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησής τους.

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν. Η αίτησή τους για την αναγνώριση (που θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης) εξετάζεται από την κατά τόπο αρμόδια Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ.

Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 434120/22-3-2024 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται επίσης ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για όσους έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αίτηση μετά την έναρξη ισχύος τού άρθρου 23 του ν. 4997/2022.

Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των συνταξίμων αποδοχών, όση δηλαδή και η εισφορά υπέρ του κλάδου κύριας σύνταξης. Ως βάση των συνταξίμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές κατά τον χρόνο της εξαγοράς ή του μισθού κατά τον χρόνο που υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση.

Για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας η εξαγορά ανέρχεται συνολικά, για ολόκληρη την πενταετία, στο ποσό των 3.000 ευρώ αφού βάση της εξαγοράς αποτελεί, σύμφωνα με τον Νόμο, η εκάστοτε αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, είτε αυτή παρεχόταν είτε όχι.

Γ. Εξαγορά του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο (μέχρι τα πέντε έτη).

Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αποτελεί χρόνο πραγματικής ασφάλισης, τόσο για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, όσο και για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης και δεν συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του ασφαλισμένου, αφού οι σχετικές διατάξεις είναι συνταξιοδοτικές και όχι μισθολογικές.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης (πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο), ο ανωτέρω πραγματικός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 3996/2011, στο οποίο ορίζεται ότι: «…Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών».

Συμπερασματικά,  με το συμπληρωματικό διευκρινιστικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ αίρονται κάποιες επιφυλάξεις και αποσαφηνίζεται πλήρως το πραγματικό περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 4997/2022, αφού υπήρχε σύγχυση, στην οποία είχε εν πολλοίς συντελέσει η προηγούμενη 43/2023 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Είναι, επομένως, κατανοητό ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ υιοθετούν ευνοϊκές ερμηνείες ως προς αυτούς που απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας, όσο και ως προς τη διεύρυνση των προσώπων που τη δικαιούνται, ανεξαρτήτως του τόπου και της χρονικής διάρκειας που υπηρέτησε σε κάθε θέση το στέλεχος, αλλά και τέλος ως προς την απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης.

Ένα είναι όμως το σαφές μήνυμα: Η «λαχτάρα» τού κάθε στελέχους των Ε.Δ. και Σ.Α. για διατήρηση του Κοινωνικού Κράτους, για δίκαιο και ορθολογικό ασφαλιστικό σύστημα και για αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία με εξασφάλιση μιας -κατά το δυνατόν- αξιοπρεπούς σύνταξης που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της στρατιωτικής και αστυνομικής υπηρεσίας και τις θυσίες των στελεχών τους. Υπ’ αυτή την έννοια, δεν πρόκειται για «ερμηνείες ή διευκρινίσεις επί Εγκυκλίου» αλλά για αυτονόητες διατυπώσεις τού δίκαιου και του λογικού.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος (Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ)

Χαράλαμπος Μπουκουβάλας (Δικηγόρος-Εργατολόγος)

ΠΗΓΗ: www.enypekk.gr

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ