Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

23-1-2018, Ω/23:00΄

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος καλεί τα μέλη της σε επαναληπτική – τελική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 στις 10:00΄π.μ στην αίθουσα της Ένωσης (Πατησίων 5, 7ος όροφος – Ομόνοια) με αποκλειστικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού.

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                        Ο Πρόεδρος
 Σάββας Θεοδωρής                                                                         Κώστας Γιαννάκος
 

Σας παρουσιάζουμε το εισηγούμενο από το Δ.Σ της ΠΕΑΠΣ προς έγκριση  νέο καταστατικό:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Συλλόγου με την επωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

Α’: Ί δ ρ υ σ η – Ε π ω ν υ μ ί α – Έ δ ρ α

ΑΡΘΡΟ 1ο. «Υπό την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» συνίσταται Σύλλογος των Αποστράτων  υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος». Ως Απόστρατοι  ορίζονται όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ένστολοι και μη, οι οποίοι  αφυπηρέτησαν ή συνταξιοδοτήθηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα.


ΑΡΘΡΟ 2 ο. Έδρα της Ενώσεως ορίζεται η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3ο. «Σκοπός της Ένωσης είναι: α) η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών της, β) η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών των και γ) η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων των και η προβολή του κοινωνικού έργου που επιτελείται από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η εκπλήρωση του σκοπού τούτου επιτυγχάνεται ειδικότερα:

 • Με την ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταξύ των μελών της αλληλεγγύης, αλληλοβοηθείας και αλληλοϋποστηρίξεως.
 • Με την διοργάνωση εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεως εντύπων ή άλλων αναλόγων μέσων με σκοπό τη βελτίωση της θέσεως των μελών από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.
 • Με την, εν καιρώ, δημιουργία γραφείου, λέσχης, στέγης πυροσβεστικού πολιτισμού κλπ.
 • Με τη συνεργασία, με σκοπό την λύση των προκυπτόντων εκάστοτε ζητημάτων, μεταξύ των λοιπών Συλλόγων, Ενώσεων κλπ. των Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων συνταξιουχικών και λοιπών Οργανώσεων που λειτουργούν στην Αθήνα ή οπουδήποτε, και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
 • Με τη λήψη συντελεστικών μέτρων, προς επίλυση των σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, παρουσιαζομένων ζητημάτων, από τα όργανα Διοικήσεως ενεργούντων εντός του κύκλου της υπό του παρόντος καθοριζομένης αρμοδιότητός τους.
 • Με την, εν καιρώ, δημιουργία Προμηθευτικού και Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

Β’. ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 4ο.     Προσόντα μελών
Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 • Τακτικά μέλη της Ενώσεως δύνανται να γίνουν α) όλοι οι απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος, αδιακρίτως βαθμού και κλάδου, β) οι Συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, γ) Μέλη των Συνδέσμων, συλλόγων και Ενώσεων αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος που λειτουργούν νομίμως σε επαρχιακές πόλεις. Οι παραπάνω γίνονται μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους, αποδεχόμενοι τους όρους του παρόντος καταστατικού.
 • Ωσαύτως μέλη δύνανται να γίνουν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις οι συνταξιοδοτούμενες/οι χήρες/οι των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Αποκλείονται της Ενώσεως εκείνοι εκ των άνω που καταδικάσθηκαν αμετάκλητα είτε για κακούργημα, είτε για πλημμέλημα.

ΑΡΘΡΟ 5 ο. Εγγραφή, αποχώρηση, διαγραφή, επανεγγραφή.

Η εγγραφή του μέλους συντελείται με την υποβολή αιτήσεως συνοδευομένης από υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων του καταστατικού και καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Στην αίτηση αυτή το υποψήφιο μέλος δηλώνει ρητά,  ότι επιθυμεί, αν είναι δυνατόν να εξουσιοδοτεί την Ένωση για την είσπραξη των καθορισμένων οικονομικών εισφορών μέσω της διαδικασίας καταβολής της σύνταξής του (τακτικής ή επικουρικής). Οι εγγραφές νέων μελών αναστέλλονται με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και οι αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλονται στο διάστημα αυτό εξετάζονται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αναδειχθεί από τις εκλογές.

Επί της παραδοχής ή μη της αιτήσεως αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης, και εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών της Ένωσης ή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που την κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα, απορρίπτει αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς άλλη διατύπωση, θεωρείται αυτοδίκαια ότι επέρχεται η έγκρισή της.

Σε περίπτωση απορριπτικής αποφάσεως δύναται το υποψήφιο μέλος να προσφύγει ενώπιον της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συζητά επί της σχετικής αιτήσεως πριν από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και αποφασίζει αμετακλήτως.

 ΑΡΘΡΟ 6ο. «Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει από την Ένωση, αφού καταβάλλει τις συνδρομές ολοκλήρου του έτους, κατά το οποίο αιτείται την διαγραφή του και αφού υποβάλλει σχετική αίτηση τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους, η διαγραφή του έχει ισχύ από το τέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος το οποίο:

 • Καθυστερεί την καταβλητέα ετήσια εισφορά του πέραν της διετίας (το 1 και το 2 είναι ίδια)!
 • Καθυστερεί τις ετήσιες συνδρομές του όπως και κάθε άλλη προς την Ένωση οφειλή.
 • Εάν απολέσει τις προς εγγραφή του απαιτούμενες ιδιότητες.
 • Κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων της Ενώσεως.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως διαγράφεται κάθε μέλος, εφόσον για τη διαγραφή του συντρέχει σπουδαίος λόγος, ιδίως δε από πρόθεση και αποδεδειγμένα ενεργεί εναντίον των σκοπών της Ενώσεως και των συμφερόντων αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του εισάγει προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση αίτημά του για διαγραφή συγκεκριμένου μέλους, άλλως η συγκεκριμένη πρόταση εισάγεται με πρωτοβουλία οιουδήποτε μέλους προς συζήτηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και η Γ.Σ είναι αυτή που λαμβάνει τη σχετική απόφαση με την απαιτούμενη από το καταστατικό προβλεπόμενη πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση οφείλει εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως περί διαγραφής μέλους, να ειδοποιήσει τούτο με  συστημένη επιστολή.

Μέλος της Ένωσης που καθ’ οιονδήποτε λόγο χάνει την συνταξιουχική του ιδιότητα (προσωρινά ή οριστικά), για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλεται και η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης. Επανέρχεται δε αυτή, μετά από νέα αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου, όταν επανακτά την ιδιότητα του συνταξιούχου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο . Τα μέλη υποχρεούνται: 1) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου, προσερχόμενα κατά τις γενικές Συνελεύσεις και λοιπές της Ενώσεως συγκεντρώσεις, 2) Με την εγγραφή του, το νέο μέλος καταβάλλει 10 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και 15 ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αναλόγως των περιπτώσεων.

Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Ένωσης εγγράφεται με αίτησή του/τηςο χήρος ή η χήρα άνευ καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, αλλά με καταβολή ετήσιας συνδρομής και εφόσον υποβάλει τη σχετική αίτηση εγγραφής.

Όλα τα μέλη, πλην των επιτίμων, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ειδικότερα όλα τα μέλη, πλην των επιτίμων, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον έχουν συμπληρώσει τις εκ του καταστατικού απορρέουσες υποχρεώσεις τους και είναι οικονομικά ενήμεροι.

Άπαντες έχουν δικαίωμα να μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων εκδηλώσεων και ενεργειών της Ένωσης προς υποστήριξη και επιδίωξη των συμφερόντων τους και του σκοπού αυτής.

Επίτιμα μέλη – Ευεργέτες – Δωρητές
ΑΡΘΡΟ 9 ο.
α) Επίτιμα μέλη της Ένωσης είναι:

 • Μέλη της Ένωσης και πρόσωπα προσφέροντα ή δυνάμενα να προσφέρουν σπουδαίες εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες προς την Ένωση με σκοπό την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της, τα οποία ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 • Όλα τα μέλη με το ίδιο αξίωμα που διετέλεσαν στο Δ.Σ. της Ενώσεως τα οποία αποδεδειγμένα επέδειξαν εξαιρετική δράση και ικανότητα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.

Τα επίτιμα μέλη μετέχουν των συνελεύσεων ή συζητήσεων, στερούνται δε ψήφου, ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

β) Ωσαύτως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρόσωπα προσφέροντα στην Ένωση σοβαρή ενίσχυση, οικονομική, σε χρήμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ανακηρύσσονται ευεργέτες ή δωρητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα, που αναρτάται στο Γραφείο της Ενώσεως.

Γ’: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10ο. Οι πόροι της Ενώσεως προέρχονται:

 • Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών της και από τις μηνιαίες και έκτακτες εισφορές τους. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους ορίζεται σε 10,00 Ευρώ και η ετήσια τακτική εισφορά σε 15,00 Ευρώ, μπορούν δε με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν έγκρισης από τη Γ.Σ. να αυξομειώνονται.
 • Από τα εισοδήματα και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που δύναται να δημιουργήσει η Ένωση.
 • Από τα έσοδα των δωρεών, κληρονομιών, και κληροδοτημάτων που γίνονται αποδεκτά με απόφαση της Γ.Σ.. Απαγορεύεται απόλυτα η αποδοχή ανώνυμης δωρεάς.
 • Από έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, που επιτρέπεται να διοργανώνονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τους επικρατούντες φορολογικούς κλπ νόμους.
 • Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο.
 • Από χορηγίες διαφόρων οργανισμών και υπουργείων αλλά και από επιδοτούμενα προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ). Απαγορεύεται να γίνονται δεκτές εισφορές και ενισχύσεις από ελληνικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
 • Από τους τόκους των τυχόν καταθέσεων της Ένωσης.

Δ’: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο . α) Η Ένωση στις δικαστικές και εξώδικες αυτής σχέσεις εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ευθυνομένη για τις υπ’ αυτού αναλαμβανομένες υποχρεώσεις.

Η Ένωση αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις από το Διοικητικό Συμβούλιο συναπτόμενες δικαιοπραξίες εντός του κύκλου της αρμοδιότητός του, όπως αύτη καθορίζεται από το καταστατικό και την περί Σωματείων κείμενη νομοθεσία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπροσώπηση της Ένωσης ευθύνεται έναντι αυτής για την ακριβή τήρηση και τους περιορισμούς του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, οι οποίοι περιορισμοί τίθενται από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Η Ένωση σε εξώδικες και μόνον σχέσεις της δύναται να αντιπροσωπευθεί από οιοδήποτε μέλος της κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης, που του χορηγείται κατόπιν ληφθείσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Όλα τα έγγραφα της Ένωσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νομίμους αναπληρωτές τους.

Ε’: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ο. Όργανα διοικήσεως της Ενώσεως είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο και
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13 ο.      Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά μέλη, τα οποία εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Ταμία και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση τακτικά κάθε 3 (τρία) χρόνια, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Προκειμένου κάποιος να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Ένωση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την εκλογή του και να έχει εκπληρώσει όλες τις προς την Ένωση υποχρεώσεις του και κυρίως να έχει καταβάλει τις ετήσιες εισφορές του.

 • ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγομένη από την Γεν. Συνέλευση με ανάταση του χεριού, αναρτάται μέσα στην αίθουσα όπου πρόκειται να λάβει χώρα αύτη, κατάλογος που εμφανίζει όλα και κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Η υποψηφιότητα για την κατάληψη του αξιώματος του μέλους του Δ.Σ. δηλώνεται εγγράφως και αυτοπροσώπως υπό του ενδιαφερομένου.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να δηλώνονται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο έως και πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, με έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία ώστε να υπάρχει εύλογος χρόνος για να τυπωθούν ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ικανού αριθμού υποψηφίων, υποψηφιότητες μπορούν να δηλωθούν και κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την δήλωση των υποψηφιοτήτων συνεδριάζει έως την ημέρα διενέργειας των εκλογών προκειμένου να εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Σε περίπτωση απόρριψης υποψηφιοτήτων λόγω κωλύματος εκ του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει γραπτά ή ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο.

Η Εφορευτική Επιτροπή, με την κήρυξη της έναρξης της ψηφοφορίας χορηγεί σε κάθε παρόν μέλος ψηφοδέλτια προτυπωμένα από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, και αφού συνεδριάσει αποφασίζει τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο θα πρέπει να υπάρχουν έως και επτά σταυροί, σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω των επτά σταυρών το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας εξάγει από την κάλπη τα ψηφοδέλτια, τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται από όλα τα μέλη της.

Ως επιτυχόντες Σύμβουλοι του Δ.Σ. θεωρούνται οι πλειοψηφούντες πρώτοι κατά σειράν επτά, οι δε αμέσως ερχόμενοι τρεις (δεν χρειάζεται προσδιορισμός των τριών) μετά τον 7ον ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, ενός ή περισσοτέρων, γίνεται κλήρωση.

Ψηφοδέλτιο που φέρει ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι άκυρο.

Εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) ημερών από την ψηφοφορία με έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση του πλειοψηφούντος Συμβούλου ή του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχονται τα νεοεκλεγέντα μέλη τα οποία και προβαίνουν στην δια μυστικής ψηφοφορίας συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ., εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Ταμία και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν τη διοίκηση και τη διαχείριση της Ένωσης, συντάσσοντας  σχετικό πρακτικό, υπογραφομένου από όλους.

Τα αξιώματα όλων των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικά, οι δε από αυτούς υπηρεσίες παρέχονται αμισθί .Επιτρέπεται όμως να παρέχονται τα δαπανηθέντα έξοδα κινήσεως κλπ. στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος της Ενώσεως, εφόσον η κίνηση έλαβε χώρα μετά από προηγούμενη απόφαση του ΔΣ και η μετακίνηση κλπ. αφορούσε υποθέσεις της Ενώσεως. Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. μπορεί ομόφωνα (το ομόφωνα ίσως είναι τροχοπέδη στη διοίκηση. Καλύτερα να διαγραφεί) να αποφασίσει την καταβολή ή προκαταβολή οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του και στα μέλη της Ένωσης, όπως και σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι προσέφεραν αμισθί εργασίες στην Ένωση ,ή  πρόκειται να μετακινηθούν για υποθέσεις αυτής.

Το ίδιο ισχύει και για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται για τη σύσφιξη σχέσεων με άλλους συλλόγους ανά την επικράτεια (εορτές παραστάσεις κλπ.) για συναντήσεις με τα μέλη ή άλλων Ομοσπονδιών και συλλόγων και αφορούν υποθέσεις κοινού ενδιαφέροντος. Κανένα άλλο έξοδο δεν δικαιολογείται και οποιαδήποτε άλλη οικονομική συναλλαγή μεταξύ των μελών του ΔΣ της Ένωσης και συναδέλφων εν ενεργεία και αποστρατεία εντός των γραφείων της Ένωσης απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης, τα γραφεία και οι λοιποί χώροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία και τις δραστηριότητες αυτής, απαγορευομένης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσεως από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί τους χώρους της Ένωσης για εκδηλώσεις των μελών της ή άλλων συναδέλφων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση εποπτείας της λειτουργίας των χώρων αυτών από το ΔΣ της Ένωσης και μη τέλεσης δραστηριοτήτων και  εκδηλώσεων αντίθετων με τους σκοπούς της Ένωσης.

Ρητά απαγορεύεται οιαδήποτε διενέργεια εμπορικών πράξεων εντός των χώρων αυτών.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά, και ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, μη ευθυνόμενα μόνο για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία τους ή εφόσον ήταν παρόντα και διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους να προκύπτει από τα επίσημα πρακτικά συνεδριάσεως.

 • Συνεδριάσεις Διοικ. Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα. Τακτικά μία φορά κάθε δίμηνο σε ημέρα και ώρα που καθορίζει το ίδιο, είτε από την προηγούμενη συνεδρίασή του είτε οποτεδήποτε αποφασίσει, έκτακτα δε εφόσον ήθελε κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή αιτηθούν την έκτακτη σύγκληση του τέσσερις (4) εκ των μελών του, με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται τα θέματα και ο σκοπός της συγκλήσεως, οπότε και ο Πρόεδρος υποχρεούται όπως εντός 5 ημερών προχωρήσει στη σύγκληση του Δ.Σ. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ.,  τούτο συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης αυτών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του. Το Δ.Σ. εφόσον ήθελε βρεθεί σε απαρτία, ορίζει προεδρεύοντα και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις. Πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, καθώς και τον Ισολογισμό του νέου έτους.

 • Λήψη αποφάσεων – απαρτία

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη αυτού είναι περισσότερα των απόντων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε ισοψηφία δε υπερέχει η ψήφος του Προέδρου.

Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα και εκτός λόγων υγείας, σε τρεις συνεδριάσεις (εννοεί στο σύνολο της θητείας του ?) θεωρείται αυτοδικαίως παρητημένο, οπότε και σε κάθε άλλη περίπτωση παραιτήσεως καλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση ο πρώτος από τα αναπληρωματικά μέλη.

 • Τήρηση Πρακτικών

Τα πρακτικά του Δ.Σ. τηρούνται με επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε ειδικό βιβλίο, τα οποία και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. εν γένει είναι υπεύθυνο για την καλή διαχείριση και διοίκηση της Ενώσεως, υπέχον τις εκ του καταστατικού και της κειμένης νομοθεσίας ευθύνες όσον αφορά την επίτευξη του άρθρου 3 διαλαμβανομένου και επιδιωκόμενου σκοπού.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Αποφασίζει για τη σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Αμέσως μετά την εκλογή και την σε Σώμα συγκρότηση του υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή τα υπό τη Νομοθεσία προβλεπόμενα στοιχεία (διοικητικά και διακριτικά).
 • Εντός του μηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους συντάσσει οικονομικό απολογισμό του έτους της θητείας του, τον οποίον παραδίδει προς έλεγχο στην Εξελεγκτική Επιτροπή επί του οποίου τελικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
 • Αποφασίζει και εγκρίνει κάθε δαπάνη αναγκαία για την ομαλή εν γένει λειτουργία και επιδίωξη των σκοπών της Ενώσεως.
 • Φροντίζει για την ανάπτυξη μεταξύ των μελών πνεύματος οικονομίας και αλληλεγγύης και μεριμνά για την επίλυση παντός ζητήματος τείνοντος στην ευόδωση των σκοπών της Ενώσεως και μη αναφερομένου αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
 • Μεριμνά για την καλή τήρηση των βιβλίων της Ενώσεως.
 • Αποφασίζει σχετικά με την ενέργεια επωφελών καταθέσεων και αναλήψεων σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα κατά την κρίση του.
 • Συνάπτει επωφελή δάνεια για λογαριασμό της Ενώσεως βάσει των εκάστοτε αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων.
 • Αποφασίζει για την παραδοχή ( ή αποδοχή ?) ή μη των μελών της Ένωσης όπως και για τη διαγραφή τους σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 και 6 του καταστατικού.
 • Συστήνει και καταργεί τοπικές και άλλες επιτροπές, όταν κρίνει πως έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των μελών και η λειτουργία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14 ο. Καθήκοντα Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις σε συνεννόηση με τον Γεν. Γραμματέα, διευθύνει και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Επιμελείται της εκτελέσεως των νομίμως ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό.
 • Υπογράφει όλα τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις εν γένει της Ένωσης με το Γεν. Γραμματέα ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως και τα εντάλματα πληρωμής.
 • Δίδει προς αρμόδια Υπουργεία και λοιπές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
 • Ορίζει πρακτικογράφο των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας του Γεν. Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γραμματέα.
 • Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος σε όλες του τις σχέσεις και σε όλα τα δικαιώματα.
 • Ελέγχει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία του Ταμείου.
 • Εισηγείται τον προϋπολογισμό.

 
ΑΡΘΡΟ 15 ο. Καθήκοντα Αντιπροέδρου:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε κάθε του αρμοδιότητα.

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει με απόφασή του και κάποια άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 16 ο. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας:

 • Διευθύνει το γραφείο της Ένωσης και επιμελείται την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γεν. Συνελεύσεων.
 • Διεξάγει την αλληλογραφία της Ένωσης.
 • Φυλάσσει την σφραγίδα, πρωτόκολλο και το αρχείο, κρατώντας αντίγραφα των εξερχομένων εγγράφων.
 • Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
 • Στην τακτική Γεν. Συνέλευση εκθέτει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ.
 • Δίδει κάθε πληροφορία απαιτουμένη από τις Δικαστικές και λοιπές Αρχές, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο.
 • Προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. εις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 17ο . Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας ενεργεί την εν γένει ταμειακή υπηρεσία της Ένωσης, σύμφωνα με το καταστατικό και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

 • Ενεργεί όλες τις πληρωμές και εισπράξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό με τον Πρόεδρο.
 • Φυλάσσει τα χρηματόγραφα, τα αποδεικτικά έγγραφα και εν γένει το περιεχόμενο του Ταμείου.
 • Τηρεί πάντα τα βιβλία του Ταμείου.
 • Δίδει κάθε αναγκαίουσα πληροφορία στο Δ.Σ. και στην Εξελεγκτική Επιτροπή που αφορά την οικονομική κατάσταση της Ενώσεως.
 • Κανένα χρηματικό ποσό δεν παραμένει στα χέρια του και ουδεμία ανάληψη χρημάτων γίνεται άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλει ειδική κατάσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που εμφανίζει τις εισπράξεις και πληρωμές του προγενέστερου μήνα, όπως και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό, για το οποίο τυγχάνει προσωπικά υπεύθυνος.
 • Υποχρεούται να καταθέτει σε μία των εν Αθήναις Τραπεζών, που ορίζεται από το Δ.Σ., κάθε χρηματικό ποσό πέραν των 500 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες της Ενώσεως. (αυτό έρχεται σε αντίθεση με το υπ’αριθμ.6,ανωτέρω. Καλύτερα να αφαιρεθεί)
 • Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκθέτει τον οικονομικό απολογισμό καθώς και τον ισολογισμό.

Κάθε ανάληψη των καταθέσεων γίνεται μεν από τον Ταμία, πλην όμως κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα με ληφθείσα σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρεί ο Αναπληρωτής του ή ένας από τους συμβούλους που ορίζονται από το Δ.Σ. .

ΑΡΘΡΟ 18 ο. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη, εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ οι πλέον των τριών που εκλέγονται είναι αναπληρωματικοί.

Κύριο και βασικό έργο αυτής είναι η άσκηση Ταμειακού ελέγχου κατά την λήξη του έτους και η υποβολή εκθέσεως στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος εφαρμοζομένου αναλόγως.

Εκ των τριών μελών αυτής το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος, συνεδριάζει παρόντων και των τριών μελών της, δικαιουμένης όπως ενεργεί διαχειριστικό έλεγχο και κατά την διάρκεια του έτους. Νομίμως λειτουργεί και με την παρουσία των δύο μελών του.

Για το απρόσκοπτο του έργου της Εξελεγκτικής Επιτροπής το Διοικ. Συμβούλιο υποχρεούται να θέτει στην διάθεση της όλα τα τηρούμενα βιβλία διαχειρίσεως και πρακτικών όπως και κάθε εν γένει έγγραφο ή στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο κατά την κρίση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με σκοπό διευκόλυνσης του έργου της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών για τους εκάστοτε ελέγχους της και συντάσσει λεπτομερή έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19 ο. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Σώμα της Ένωσης, το οποίο αποφασίζει επί όλων των υποθέσεων της και ασκεί την ανώτατη εποπτεία αυτής.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. έχει την ακόλουθο δικαιοδοσία:

 • Ελέγχει και εποπτεύει όσον αφορά τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει όλα τα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης.
 • Αποφασίζει: α) περί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και ισολογισμού του παρελθόντος έτους, β) περί χρησιμοποιήσεως των κερδών και καλύψεως των ζημιών και γ) περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από ευθυνών.
 • Καθορίζει τα ανώτατα όρια των από το Διοικητικό Συμβούλιο συναπτομένων δανείων και του τόκου τους, όπως και των καταθέσεων και του τόκου τους.
 • Αποφασίζει, εάν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο (να μη είναι υποχρεωτική εισήγηση του ΔΣ), τα σχετικά με την αγορά, υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων και κινητών που αποτελούν διαρκή περιουσία της Ενώσεως και εγκρίνει όλες τις συμβάσεις μισθώσεως που συνεπάγονται διαρκείς για την Ένωση υποχρεώσεις.
 • Αποφασίζει για όλα τα παράπονα, τα οποία υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή τα μελη τους και αφορούν την διεξαγωγή των υπηρεσιών τους.
 • Αποφασίζει αμετακλήτως σε περίπτωση απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αίτηση οιουδήποτε σχετικά με την εγγραφή του ως μέλους της Ένωσης.
 • Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και αποφασίζει για διαφορές που αφορούν την ερμηνεία του, όπως και προηγούμενες αποφάσεις της.
 • Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει αυτά και τα μέλη αυτών από τα καθήκοντά τους.
 • Οι έγκυρες αποφάσεις που λαμβάνονται είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες και διαφωνούντες παρόντες.

β) Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

ΤΑΚΤΙΚΑ μεν άπαξ του έτους και εντός του πρώτου τριμήνου, ΕΚΤΑΚΤΑ δε κάθε φορά που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του 1/20 των τακτικών και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, με έγγραφη αίτηση επί της οποίας υποχρεωτικά αναγράφονται τα συζητητέα θέματα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως, εντός 15νθημέρου από την επομένη της υποβολής της αιτήσεως, να συγκαλέσει την Γεν. Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περί Σωματείων κειμένης νομοθεσίας και ιδίως τα οικεία άρθρα του Αστικού Κώδικα.

Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση υποβάλλεται:

 • Η λογοδοσία της Διοικήσεως επί των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους, όπως και ο οικονομικός απολογισμός αυτού.
 • Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του από αυτή διενεργηθέντα έλεγχο του προηγούμενου έτους.

γ)        Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη της Ένωσης, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις εκ του παρόντος καταστατικού απορρέουσες υποχρεώσεις τους τις οποίες δύνανται να εκπληρώσουν και κατά την ημέρα της συγκλήσεως και πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, οφείλουν να είναι ταμειακά εντάξει όταν υποβάλλουν το αίτημα της υποψηφιότητάς τους.

δ) Δεν δικαιούνται ψήφο στη Γενική Συνέλευση τα επίτιμα μέλη καθώς και το μέλος εκείνο το οποίο πρόκειται να απαλλαγεί από υποχρεώσεις του προς την Ένωση ή να συνάψει με αυτή οιασδήποτε φύσεως δικαιοπραξία ή η ληφθησομένη απόφαση να αφορά έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της Ενώσεως και του μέλους ή συζύγου αυτού ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού.

Στα θέματα: 1) απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής από ευθυνών, 2) εγγραφής και διαγραφής μελών και εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι εγγραφέντες ως μέλη της Ένωσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την διεξαγωγή της Συνέλευσης. (Η παράγραφος αυτή δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες στις εργασίες της Γ.Σ, αφού δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους. Εφόσον επιτρέπεται η παρουσία τους καλό είναι να αποκλείονται μόνο από τις εκλογικές διαδικασίες, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.)

ε) Οι προσκλήσεις προς τα μέλη για την παρουσία τους κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφουν τον τόπο, τον χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα.

στ) Η πρόσκληση σύγκλισης της Γεν. Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, γνωστοποιείται στα μέλη προ δέκα πέντε (15), το λιγότερο, ημερών με τοιχοκόλληση έξω από τα Γραφεία της Ένωσης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα ή άλλο περιοδικό που τυχόν εκδίδει η Ένωση, και αναρτάται στις ιστοσελίδες που σχετίζονται με την Ένωση.

ζ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις εφόσον παρίστανται μέλη που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ταμειακά ενήμερων μελών.

Άπαξ και βεβαιωθεί απαρτία της Συνέλευσης, αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία μέχρι πέρατος της συζήτησης όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Τα τυχόν αποχωρούντα μέλη θεωρείται ότι αρνούνται την ψήφο ή την γνώμη τους, εκτός εάν με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων, αποφασισθεί η αναβολή της Συνέλευσης.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα αυτοδικαίως και χωρίς νεώτερη πρόσκληση, εντός οκτώ ημερών, την ίδια ημέρα της επομένης εβδομάδος στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Στη δεύτερη ταύτη συνέλευση ουδένα νέο θέμα προς συζήτηση επιτρέπεται να προστεθεί.

Των συνελεύσεων προεδρεύει οιονδήποτε μέλος της Ενώσεως εκλεγόμενο από τα παρόντα μέλη.

η) Όλες οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

Εξαιρούνται οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού και διαλύσεως της Ένωσης, οπότε για το έγκυρο αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των παρόντων και ψηφιζόντων Μελών.

θ) Οι ψηφοφορίες ενεργούνται όπως αποφασίσει η πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε κάθε όμως περίπτωση απαγορεύεται η λήψη αποφάσεως δια βοής.

Κατ’ εξαίρεση ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και την Εξελεγκτική Επιτροπή, έγκριση ισολογισμού λογοδοσία  και προσωπικά εν γένει ζητήματα είναι υποχρεωτικώς μυστική πραγματοποιούμενη δια ψηφοδελτίων.(Αναδιατύπωση και να παραμείνουν μόνο οι αρχαιρεσίες και τα προσωπικά θέματα ?)

ΣΤ’:     ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 20ο. Τα τηρούμενα από τηνΈνωση βιβλία είναι τα από το νόμο καθοριζόμενα.

Ειδικότερα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

 • Μητρώου των μελών κατ’ αλφαβητική σειρά και ημερομηνία εγγραφής.
 • Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Συνεδριάσεων και Εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών)
 • Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
 • Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κριθεί απαραίτητο για την λειτουργία της Ένωσης.

Ζ’:       ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 21 ο. Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική (οβάλ), η οποία στον εξωτερικό κύκλο φέρει του τίτλο ΠΕΑΠΣ και εντός αυτής ανάγλυφο το έμβλημα της Ενώσεως ως κατωτέρω.

Άρθρο 22ο.Το έμβλημα της Ένωσης αποτελείται από την πυροσβεστική φλόγα που περικλείει σε σχήμα κυκλικό (οβάλ) τον τίτλο ΠΕΑΠΣ στο πάνω μέρος, και στο κάτω την χρονολογία 1961, έτος ίδρυσης της Ένωσης, με γέμισμα χρώματος βαθέος κυανού. Στο κέντρο δε αυτού ο Τίμιος Σταυρός χρώματος λευκού και το πυροσβεστικό κράνος.

Η’ ΕΟΡΤΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 23ο. Καθιερώνεται ημέρα εορτής των Αποστράτων του Πυρ/κού Σώματος η ημέρα της ανάγνωσης του  Η Ευαγγελίου  του Ευαγγελιστή Λουκά – του καλού Σαμαρείτη (κινητή εορτή).

ΑΡΘΡΟ 24οο. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης η Ένωση δύναται να εκδίδει ειδικό Δελτίο Ταυτότητας για όλα τα μέλη της, με τους ίδιους όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις που ισχύουν και για τις Αστυνομικές Ταυτότητες.

ΑΡΘΡΟ 25ο. Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ εκδίδει δελτίο εισόδου σε Στρατιωτικά νοσοκομεία κατά την κείμενη νομοθεσία, Κάρτα Υγείας σύμφωνα με την αρ. α) ΕΟΑ 0.700/ΑΑ 2184121/0.560/0ΑΕΔ Αο 357/01-09-2010 και 0.702/1-10-2000 101810/3-12-2010.

Θ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 26ο. Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί για τις μη ουσιώδεις αυτού διατάξεις, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή ποσοστού 1/20 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Κάθε τροποποίηση πραγματοποιείται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, ισχύει δε ευθύς μετά την από το αρμόδιο Δικαστήριο έγκρισή της.

Ι’. ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο.       Η διάλυση και εκκαθάριση της Ενώσεως διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ισχυόντων νόμων περί Σωματείων και Ενώσεων.

Η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των παρισταμένων και ψηφιζόντων μελών.

Σε περίπτωση διαλύσεως, το Ταμείο της Ένωσης καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, θα περιέρχονται στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της Ενώσεως θα διατίθενται από το Πυροσβεστικό Σώμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εντός της Υπηρεσίας, των εν ενεργεία υπαλλήλων αυτού καθώς και σε αναξιοπαθούντες συνταξιούχους συναδέλφους.

Σε καμιά περίπτωση η περιουσία της Ενώσεως δεν θα εκποιείται  από το  Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλον φορέα του Δημοσίου.

Σε περίπτωση επανασυστάσεως της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ η περιουσία θα επανέρχεται στη νέα Ένωση.

ΙΑ’       ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο . Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Ένωση δύναται να γίνει μέλος σε κάθε υπάρχουσα ή ιδρυθησομένη Ομοσπονδία Συνταξιούχων,  διατηρούσα ,όμως, την Διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια.

Η εκπροσώπηση της Ένωσης, σύμφωνα με το παρόν, γίνεται δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενου πάντοτε από τον Γενικό Γραμματέα, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά για την εκπροσώπηση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 29ο. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε από εμάς τους υπογεγραμμένους ιδρυτές σήμερα την           /           /2011

και υπογράφεται από όλους. (Επιβάλλεται αναδιατύπωση)

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την  έγκρισή του και καταχώριση του στα  τηρούμενα οικεία βιβλία αρμοδίου Δικαστηρίου.

Το παρόν Καταστατικό Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο όπως τελικά διαμορφώθηκε με τις τροποποιητέες διατάξεις, που απεφάσισε η Ειδική

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, τροποποίησης του Καταστατικού, στις 30 Ιανουαρίου 2018, των μελών της Πανελλήνιας Ενώσεως Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος.

Αθήνα …………………….
Ο Γεν. Γραμματέας                                                              Ο Πρόεδρος
Σάββας Θεοδωρής                                                  Κωνσταντίνος  Γιαννάκος                                                                          
 
 
 
 

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ