Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Υ.Π.Σ ΠΡΙΝ ΤΟ 2012

21-03-2019, Ω/17:55΄

Συνεδρίασε σήμερα το Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α για να εξετάσει αίτημα του μέλους του Δ.Σ Σάββα Θεοδωρή που έτυχε συνυπογραφής πέντε (5) μελών του Δ.Σ., για την επαναφορά των υπ΄ αριθ. 16 έως και 23 θεμάτων (συνεδρίαση Δ.Σ της 7ης Φεβρουαρίου 2019, ημέρας της εβδομάδας Πέμπτης) που αφορούσαν απαίτηση είσπραξης οφειλής τ. μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας παροχής εφάπαξ βοηθήματος μέσω είσπραξης από Κ.Ε.Δ.Ε (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) για εκ νέου εξέταση και ψηφοφορία από τα μέλη του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου  Διεύθυνσης Παροχών Πυράρχου Ευάγγελου Τζαλοκώστα ήταν στην κατεύθυνση του αιτήματος που έγινε από τον ανωτέρω, μετά και από την άσκηση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων της συνηγόρου των τ. μετόχων του ταμείου μας στο αρμόδιο δικαστήριο κατά  της Απόφασης είσπραξης με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κ.Ε.Δ.Ε  για την καταβληθείσα παροχή εφάπαξ βοηθήματος. 

Το αίτημα (τοποθέτηση) του Σάββα Θεοδωρή ήταν η αναστολή είσπραξης των ποσών των συμπληρωματικών εφάπαξ των τέως μελών του Ταμείου μας, η αναμονή της εκδίκασης προσφυγών  κατά του Ταμείου μας που εκκρεμούν και η  αποστολή της Απόφασης του Δ.Σ – στην περίπτωση που αυτό γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία  του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α – στις αντίστοιχες εφορίες για την μη είσπραξη των  αναλογούντων ποσών με τη διαδικασία είσπραξης μέσω Κ.Ε.Δ.Ε.

Το μέλος του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ Σάββας Θεοδωρής επεσήμανε τα παρακάτω:

Οι τ. μέτοχοι του ταμείου μας καλόπιστα και χωρίς καμιά υστεροβουλία έλαβαν συμπληρωματικό εφάπαξ με απόφαση συνεδριάσεων του Δ.Σ του πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ (νυν Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Π.Τ.Π.Σ.] ).  Στη συνέχεια με το υπ΄ αριθ. 59.37/13-12-2011 πρακτικό – απόφαση του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ, κρίθηκε ότι παρανόμως χορηγήθηκαν τα συμπληρωματικά εφάπαξ βοηθήματα και αναζητήθηκαν τα τελευταία αφού αφαιρέθηκε το ποσό των εισφορών των π. μετόχων. Να σημειωθεί ότι από το έτος 1988 μέχρι την 1-10-2008 χορηγήθηκαν εκατόν πενήντα μία (151) συμπληρωματικά εφάπαξ συνολικού ποσού 725.491,73€.

Σύμφωνα  με την παράγρ. 7 του άρθρου 10 του Ν.Δ 2492/1953  από τη δημοσίευσή του και εφεξής σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως χρόνος συμμετοχής στο Ταμείο για τη χορήγηση βοηθήματος σε όσους από το Πυροσβεστικό Σώμα επαναδιορίσθηκαν ή αποκαταστάθηκαν, πριν και μετά το Νομοθετικό Διάταγμα, στην περίπτωση που αυτοί βρέθηκαν εκτός Σώματος ούτε μπορούν να εξαγοράσουν το χρόνο, ακόμη και αν με ειδικές διατάξεις αναγνωρίσθηκε σ΄ αυτούς ο συγκεκριμένος χρόνος ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια με την παράγρ. 9 του άρθρου 10 του ιδίου Ν.Δ. αφού επαναλαμβάνεται ότι οι επανερχόμενοι στην υπηρεσία για οποιανδήποτε αιτία, πλην αυτής της επανόδου με απόφαση της Α.Υ.Ε. Στρατού, δεν δικαιούνται εκ νέου βοηθήματος από το ΕΤΥΠΣ, γίνεται λόγος  για αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας με την καταβολή των αναλογούντων εισφορών από την ημέρα επαναφοράς στην υπηρεσία.

Με την παραπάνω διάταξη το Ν.Δ 2492/1953 καθίσταται έωλο, ίσως και αντισυνταγματικό, από τη στιγμή που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας,  στην αντιμετώπιση περιπτώσεων που από τα δικαστήρια κρίθηκε η περίπτωση της αποστρατείας τους ως παράνομη και καταχρηστική, πολύ περισσότερο που οι υπουργικές αποφάσεις αποστρατείας ανακλήθηκαν ως μηδέποτε υπάρχουσες και θεσπίζονται νέες με τις δικαιώσεις και την οριστική αποστρατεία τους.

Έτσι η ήδη ειλημμένη Απόφαση για είσπραξη των  αναλογούντων ποσών με τη διαδικασία είσπραξης μέσω Κ.Ε.Δ.Ε. είναι ανίσχυρη για τους παρακάτω νομικούς και ηθικούς λόγους:

  • Εκκρεμεί προσφυγή των τ. μετόχων κατά του Ταμείου μας, η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει.
  • Η σχετική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου απέρριψε την αγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ, με την αιτιολόγηση ότι είχε δυνατότητα το Ε.Τ.Υ.Π.Σ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α να εισπράξει την απαίτησή του με την εφαρμογή της διαδικασίας του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον υπήρχε ρητά στις διατάξεις που το διέπουν, πράγμα που ρητά προσδιοριζόταν και ως εκ τούτου η αγωγή που άσκησε το Ταμείο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
  • Ο χρόνος που πέρασε από τη μη είσπραξη της απαίτησης μέσω Κ.Ε.Δ.Ε., είναι τόσος που, ίσως, η εφαρμογή της είσπραξης τώρα μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική (το Δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει οφειλές που αφορούν τριετία από τον καταλογισμό).
  • Ενισχυτικά των παραπάνω λεχθέντων, σύμφωνα με την παράγρ. η του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 (Α΄ 41/1-3-2012) που αφορά σε επικουρικές συντάξεις «οφειλές επικουρικών συντάξεων διοικητικά αποκαθισταμένων μετόχων….του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ επανερχομένων ή μη στην ενεργό υπηρεσία, παρακρατούνται από τις λαμβανόμενες αναδρομικά αποδοχές ενεργείας αυτών και αποδίδονται αντίστοιχα με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού του ….Πυροσβεστικού Σώματος στους τομείς ασφάλισης για να τύχουν νέας επικουρικής σύνταξης.
  • Είναι ηθικά άδικο να εξαντλείται η αυστηρότητα ως προς την άμεση είσπραξη οφειλομένων σε οκτώ (8) μόνο μετόχους εκ των 151 συμπληρωματικών παροχών που χορηγήθηκαν από το 1988 έως και την 1-10-2008, χωρίς να υπάρξει δυνατότητα να τελεσιδικήσει η αγωγή τους, με δεδομένη αφενός μεν τη στάση τους ως καλόπιστων τρίτων που κατέβαλαν τις εισφορές τους προς το Ταμείο μας και έγιναν αυτές αποδεκτές, χωρίς λοιπόν αυτό να ζημιωθεί, την επαμφοτερίζουσα διάταξη του άρθρου 10 των παράγρ. 7 και 9 που, πιστεύω, είναι δύσκολο να τύχει ορθής ερμηνευτικής επεξεργασίας και αφετέρου την ισχνή οικονομική τους κατάσταση τώρα μετά από τις μνημονιακές περικοπές και τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.

Η ψηφοφορία που επακολούθησε στο Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α  ήταν ομόφωνα  σύμφωνη με την εισήγηση.

 
 

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ