Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

29-03-2024, Ω/13:15΄

Τι αλλάζει στην πληρωμή λογαριασμών και τους λόγους διακοπής ρεύματος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39, 42, 15, 18 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΗΣ ΡΑΑΕΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 26 Απριλίου 2024, μέσω του συνδέσμου

https://www.rae.gr/diavoulefseis/84022/

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σημειώνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου αλλαγής προμηθευτή, αποβλέπουν στην ικανοποίηση των σκοπών του δημοσίου συμφέροντος και στην διατήρηση της ευστάθειας των συναλλαγών και της ρευστότητας στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την διαφύλαξη του θεμελιώδους δικαιώματος του καταναλωτή για αλλαγή προμηθευτή χωρίς περιορισμούς αλλά και αφετέρου με την αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από στρατηγικούς κακοπληρωτές με ακόλουθο την συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών προς τους προμηθευτές

Προτάσεις προς διαβούλευση:

Η ΡΑΑΕΥ κρίνει σκόπιμη τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση των ακόλουθων ρυθμίσεων για την αναμόρφωση του πλαισίου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες σε ότι αφορά στη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, με σκοπό την διατύπωση Γνώμης στο ΥΠΕΝ κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 85 και 138 του ν. 4001/2011.

Ειδικότερα, προτείνεται η διαμόρφωση των άρθρων 42, 39, 15,18 και 28 του ΚΠΗΕ και του ΚΠΦΑ ως εξής:

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

Άρθρο 39
Εξόφληση λογαριασμών

«1. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα ευρείας επιλογής τρόπων πληρωμής του Λογαριασμού Κατανάλωσης, όπως, ενδεικτικά, στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, ηλεκτρονικώς, μέσω ταχυδρομείου, τραπεζών ή άλλων δικτύων. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι διατίθεται σε κάθε Πελάτη του μία τουλάχιστον δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ατελώς, ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης.

2. Αν η ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης του Λογαριασμού είναι Κυριακή ή επίσημη αργία, ως ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Ο Προμηθευτής οφείλει να προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης σε δόσεις, βάσει ειδικών όρων που συμφωνούνται στη Σύμβαση Προμήθειας και καθορίζουν κατ’ ελάχιστον το πλήθος των περιοδικών πληρωμών και τη συχνότητα αυτών, το επιτόκιο που ενδεχομένως εφαρμόζεται, καθώς και τον υπολογισμό της συνολικής ποσοστιαίας επιβάρυνσης του ποσού του Λογαριασμού Κατανάλωσης λόγω καταβολής του σε δόσεις.

4. Η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης που παρέχεται από τον Προμηθευτή, άρχεται από την ημερομηνία αποστολής αυτού και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες για Μικρούς Πελάτες. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προθεσμία εξόφλησης άρχεται από την παράδοση του Λογαριασμού στο ταχυδρομείο.

5. Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή, με τον οποίο είχε ή έχει υπογράψει Σύμβαση Προμήθειας. Ο Προμηθευτής ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του δύνανται να επικοινωνούν με τον Πελάτη μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας υπενθυμίζοντας του την οφειλή και προσφέροντας του τη δυνατότητα εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων δεν δύναται να είναι μικρότερος από έξι (6) δόσεις.

6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Λογαριασμός Κατανάλωσης για το κόστος αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας δεν εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο Προμηθευτής αναγράφει διακριτά το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων υπερημερίας, στον αμέσως επόμενο λογαριασμό, τον οποίο ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός της τακτής προθεσμίας εξόφλησης του νέου λογαριασμού. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη εντός δέκα (10) ημερών για να του προσφέρει πρόταση διακανονισμού οφειλής σε δόσεις.

6α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεχτεί τον διακανονισμό, ο Προμηθευτής δεν υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή.

6β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν δεχτεί τον διακανονισμό, ο Προμηθευτής υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον Πελάτη σχετικά με την υποβολή της Εντολής Επισήμανσης.

6γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης έχει επισημανθεί ως υπερήμερος και πληρώσει ή διακανονίσει την οφειλή του, ο Προμηθευτής υποβάλει εντολή άρσης της Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου και ενημερώνει γραπτώς τον Πελάτη. Η Εντολή άρσης Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή την ημέρα πληρωμής ή διακανονισμού της οφειλής και εκτελείται εντός της ίδιας ημέρας.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο τρέχων Προμηθευτής έχει υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν αποκλειστικά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ο Πελάτης δεν εξοφλήσει ή δεν διακανονίσει την οφειλή εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή Εντολής Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου, ο Προμηθευτής δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών αφού προηγουμένους έχει ενημερώσει γραπτώς τον Πελάτη.

7α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης πληρώσει ή διακανονίσει την οφειλή του, ο Προμηθευτής υποβάλει εντολή άρσης της Επισήμανσης του Πελάτη σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6γ. Περαιτέρω, αναλόγως αν ο αρμόδιος Διαχειριστής έχει προβεί σε απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης και ενημερώνει γραπτώς τον Πελάτη.

8. Μετά την αλλαγή Προμηθευτή του άρθρου 42 του παρόντος στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ημερομηνία εξόφλησης του τελικού λογαριασμού, ο Προμηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει με τον πρώην Πελάτη εντός δέκα (10) ημερών για να του προσφέρει πρόταση διακανονισμού οφειλής σε δόσεις.

8α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην Πελάτης δεχτεί τον διακανονισμό, ο παλαιός Προμηθευτής δεν υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή.

8β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην Πελάτης δεν δεχτεί τον διακανονισμό, ο παλαιός Προμηθευτής υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην Πελάτη σχετικά με την υποβολή της Εντολής Επισήμανσης. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της Εντολής Επισήμανσης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην Πελάτη σχετικά με την υποβολή της Εντολής Επισήμανσης.

8γ. Μετά την αλλαγή Προμηθευτή του άρθρου 42 του παρόντος, στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην Πελάτης αθετήσει τους όρους του διακανονισμού, ο παλαιός Προμηθευτής δύναται να υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του Διαχειριστή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία από την ημερομηνία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην Πελάτη σχετικά με την υποβολή της Εντολής Επισήμανσης.

9. Η Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου αίρεται αυτόματα από τον αρμόδιο Διαχειριστή εξήντα (60) μήνες μετά την υποβολή της.

10. Η Εντολή Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου δύναται να υποβληθεί στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή και να είναι παράλληλα ενεργή από τρεις (3) Προμηθευτές το μέγιστο για την κατηγορία των Οικιακών Πελατών και από δύο (2) Προμηθευτές το μέγιστο για την κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.

11. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να υποβάλει Εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης έχει υποβάλει προς τον Προμηθευτή Έντυπο αμφισβήτησης λογαριασμού κατανάλωσης και προς τούτο έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που απορριφθεί η προσφυγή του Πελάτη, η οφειλή βαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Εφόσον εκκρεμεί η ως άνω διαφορά, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της Σύμβασης Προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Πελάτη του την πρόθεση του να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα. Εφόσον η εν λόγω ενημέρωση του Πελάτη λαμβάνει χώρα κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λύση της σύμβασης, η Σύμβαση λύεται στον προβλεπόμενο χρόνο, άλλως παρατείνεται αυτοδικαίως για τριάντα (30) ημέρες.

12. Σε Πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ή αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών κατανάλωσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει, πέραν των προβλέψεων της παραγράφου 5, ειδικά προγράμματα ρύθμισης εξόφλησης λογαριασμών ή διακανονισμού παλαιότερων οφειλών, ιδίως μέσω δόσεων. Για την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ Πελατών, ο Προμηθευτής υποχρεούται να θέτει διαφανή και εύκολα επαληθεύσιμα κριτήρια εφαρμογής των προσφερόμενων προγραμμάτων. Τα προγράμματα πρέπει να διασφαλίζουν την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια έκαστου Πελάτη.

Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τους Πελάτες που δύνανται να ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα.

Μεταβατική διάταξη σχετικά με την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 για την υποβολή Εντολών Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου.

Η πρώτη υποβολή Εντολών Επισήμανσης πρώην Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή προϋποθέτει την ύπαρξη οφειλών του πρώην Πελάτη στον παλαιό Προμηθευτή οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η.1.2020 και μετά. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την πρώτη εφαρμογή υπάρξουν ενεργές Εντολές Επισήμανσης για Πελάτη ως υπερήμερου τουλάχιστον από τρεις (3) Προμηθευτές για την κατηγορία των Οικιακών Πελατών και τουλάχιστον από δύο (2) Προμηθευτές για την κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών περιορίζεται αυτομάτως το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή του Πελάτη.

Για την πρώτη υποβολή Εντολών Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου, οι Προμηθευτές οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 39 προκειμένου να υποβάλουν τις εν λόγω Εντολές στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή

https://www.odigostoupoliti.eu/author/mih/

Τι αλλάζει στην πληρωμή λογαριασμών και τους λόγους διακοπής ρεύματος

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ