Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Επιστολή προς Ε.Α.Π.Σ – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

Αρ. πρωτ. 1                                                                      Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015
ΠΡΟΣ :    1. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Τηλ.- Fax: 210 5246754 & τηλ. 210 5248128
2. Ε.Α.Π.Σ.
Fax: 210 57 90268 & τηλ. 210 5790267
ΚΟΙΝ.:        Μέλη της Ένωσης μέσω καταχώρησης στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας                             Ένωσης  Αποστράτων Π. Σ.
                   « Μετατροπή του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Επαγγελματικό Ταμείο »

“Συνάδελφοι της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και της Ε.Α.Π.Σ.
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. πρωτ. 25 Φ.Α /24-10-2014 επιστολής μας, σε απάντηση της με αριθ. πρωτοκόλλου 272/ 09/10/2014 επιστολής του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός της απελθούσας συγκυβέρνησης, λίγες μέρες προτού τη διάλυση της Bουλής και την προκήρυξη εκλογών προκαλεί και τον πιο καλόπιστο τρίτο.
Γνωρίζετε ότι ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή υπ΄ αριθ. 4316 /24 Δεκεμβρίου 2014 (Α΄ 270) με τίτλο:
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 παρ., τροποποιείται η διάταξη της παρ. 1ΣΤ α του αρ. 180 του ν. 4261/2014 και αναφέρει ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα καθορίζονται ο τρόπος διοίκησης και τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. των επαγγελματικών ταμείων. Καθιερώνεται πλήρως, δηλαδή, ο καθολικός έλεγχος των επαγγελματικών ταμείων από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως και τα προσόντα και ασυμβίβαστα που θα πρέπει να έχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα συγκεκριμένα ταμεία.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τοποθετηθεί το Δ.Σ και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ που τύρβαζαν για αυτονομία από την κυβέρνηση στη διαχείριση των επαγγελματικών ταμείων.
Συγκεκριμένα, η διάταξη της παρ. 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως και άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμενων να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν την αμερόληπτη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση των μελών Δ.Σ. και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό.»
Στον ίδιο νόμο, στο άρθρο 119, δίνεται δίμηνη παράταση στην προθεσμία μετατροπής των επικουρικών ταμείων ασφάλισης σε επαγγελματικά και συγκεκριμένα:

« Άρθρο 119
Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) ημεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως 28.2.2015.
Η προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσμία για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ, καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής παρατείνεται έως τις 28.2.2015.»

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ακόμη προεκλογικό ακροβατισμό της απερχόμενης συγκυβέρνησης, χωρίς να αναιρείται στην ουσία η αντιασφαλιστική πολιτική της που στόχευση έχει τη διάλυση κατ΄ αρχή της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης με την ιδιωτικοποίησή της και κατά δεύτερο λόγο την ήδη εξαγγελθείσα, εγγυώμενη από το κράτος, βασική σύνταξη πείνας.
Παρόλα αυτά, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, έχει αποφασίσει ήδη την μετατροπή των ταμείων μας σε επαγγελματικά, παρά την άρνηση της Π.Ε.Α.Π.Σ., απόφαση εναρμονισμένη πλήρως στα κελεύσματα της συγκυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και κάτι σημαντικό για μας τους απόστρατους πυροσβέστες. Σύμφωνα με το άρθρο 220 ν. 4281/2014, που παρατίθεται επακριβώς:
« Άρθρο 220
Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθμουμένων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ σε στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ αντίστοιχα, ως εξής:
«δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. (;;; αντί της Π.Ε.Α.Π.Σ)
Και όλα τα παραπάνω, επειδή η Π.Ε.Α.Π.Σ αντιτάχθηκε τόσο με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όσο και με τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης!!!

Σαν Έλληνες πολίτες και οι απόστρατοι έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε για τις περικοπές των χρημάτων των ταμείων μας όπως επίσης για τις κυβερνητικές θέσεις που θεσμοθετήθηκαν για τη κατάργηση του ΤΕΑΠΑΣΑ και την ένταξή μας είτε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης είτε σε Επαγγελματικό Ταμείο όπως αναλυτικά σας κοινοποιήσαμε με την επιστολή μας και με την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ Σάββα Θεοδωρή, Αρχιπυράρχου ε.α και του μέλους Ευθύμιου Τσούνα.
Έχουμε, επίσης, δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε και να μη δεχόμαστε την ενέργεια της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ για μετατροπή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α σε επαγγελματικό ταμείο.
Ωστόσο, αυτό σημαίνει ακόμη ότι δεν απεμπολούμε και υπερασπιζόμαστε στο διηνεκές τα συμφέροντα των μελών μας στην επικουρική ασφάλιση και διεκδικούμε τα κλεμμένα μέσω της διαδικασίας του PSI.

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας                                                     Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Πούλιας                                            Δρ Διονύσιος Π. Βορίσης                                                                                                                 Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ