Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

24-04-2023, Ω/16:20′

Στις 18-4-2023, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από τη ΓΓΠΠ με κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στην παρούσα εγκύκλιο παρουσιάζονται οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν το 2015 με βάση το νεότερο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύνταξη ειδικών σχεδίων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από τους Δήμους και τις Περιφέρειες (αρθ. 23 παρ. 4 Ν.4662/2020).

Μεταξύ άλλων στη εγκύκλιο επισημαίνονται:

Η ύπαρξη υποχρέωσης πλέον από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για σύνταξης ειδικών σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα σχέδια μεταξύ άλλων θα πρέπει να προσδιορίζονται οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου, οι πιθανοί οδοί διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση επερχόμενης δασικής πυρκαγιάς και οι διαδικασίες εκκένωσης τους.

– Η ύπαρξη υποχρέωσης των Δήμων να λειτουργούν τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας (7/7), σε 24ώρη βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου μέσω του οποίου ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, θα μπορεί να εισηγείται την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση μέσω του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΚΕ), όπως επίσης και μια δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου και Περιφέρειας στην οποία εφόσον συντρέχουν λόγοι θα αποστέλλονται σχετικά αιτήματα κλπ, μέσω του ΠΕΚΕ.

– Αναλύονται τα υπεύθυνα όργανα σε κάθε περίπτωση, για λήψη της απόφασης εκκένωση, οικισμών, κατασκηνώσεων, μονών, αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, ομάδων ΑΜΕΑ, Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Δομές φιλοξενίας προσφυγών Καταστήματα κράτησης/Φυλακές κλπ.

– Γίνεται ανάλυση με διαγράμματα των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για την λήψη αποφάσεων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμαρχο σχετικά με την προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

– Γίνεται ανάλυση για τις περιπτώσεις που συγκροτείται το Στοιχείο Διοίκησης του Δήμου ή το Σ.Τ.Ο.

——————————–

Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020.

ΣΧΕΤ : 1. Ο Ν.3013/2002 “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ102, τευχ. Α), όπως ισχύει.

2. Ο Ν.4249/2014 “Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κλπ” (ΦΕΚ 73, τευχ. Α), όπως ισχύει.

3. Ο Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27 τευχ. Α), όπως ισχύει.

4. Το Άρθρο Τέταρτο παρ. 4 της ΠΝΠ της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) η ισχύς της οποίας κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682 τ.Α΄76/03.04.2020.

5.Το Π.Δ. 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τευχ A).

6. Το Π.Δ. 70/2021 και Π.Δ. 71/2021 περί σύστασης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και διορισμό Υπουργού και Υφυπουργού αντίστοιχα.

7. Η ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423 τευχ. Β).

8. Το 8797/06-12-2019 έγγραφό μας «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”».

9. Το 3480/11-05-2020 έγγραφό μας «Έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας».

10. Το υπ αρθ. 2902/27-04-2022 έγγραφο ΓΓΠΠ «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών –Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων» (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57).

11. Η Απόφαση 8778/14-03-2020 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ)

12. Η Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.49362 /04-08-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 9ΣΤΧ465ΦΥΟ-627).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να προσδιορισθεί το αρμόδιο αποφασίζον όργανο για την εφαρμογή του μέτρου και να υπάρξει διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, ως μέτρο προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών δύναται να εφαρμόζεται εγκαίρως σε περιοχές που αναμένεται να απειληθούν από την εξέλιξη ενός καταστροφικού φαινομένου και ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών εντός των περιοχών που αναμένεται να απειληθούν, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007, και ειδικότερα για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), εξέδωσε το 2008 και το 2011 κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών. Οι ανωτέρω οδηγίες είχαν ενσωματωθεί στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Προσθήκη ΣΤ2΄) των προηγούμενων εκδόσεων του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 αναθεωρήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014.

Σε εφαρμογή του άρθ. 108 του Ν.4249/2014, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε το 2015 επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Μέρος ΧΙ της 4ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”.

Το έτος 2020, με τον Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (σχετικό 3) το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.4662/2020.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδόθηκαν το 2015 και η έκδοση του παρόντος εγγράφου με βάση το νεότερο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύνταξη ειδικών σχεδίων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από τους Δήμους και τις Περιφέρειες (αρθ. 23 παρ. 4 Ν.4662/2020)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να διαβάσετε ολόκληρη την οδηγία.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ