Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ….ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός της συγκυβέρνησης Ν.Δ – ΠΑ.ΣΟ.Κ, λίγες μέρες προτού τη διάλυση της Bουλής και την προκήρυξη εκλογών σε όλο το μεγαλείο της.
Ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή υπ΄ αριθμ. 4316 /24 Δεκεμβρίου 2014 (Α΄ 270) με τίτλο:
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
Εκεί μέσα τι φαντάζεστε να έχει προβλεφθεί στο …παρά πέντε, παρ΄ όλες τις υποσχέσεις ότι δεν θα περνιούνται άσχετες διατάξεις νόμου σε διαφορετικά θεματικά σχέδια νόμου;

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 παρ., τροποποιείται η διάταξη της παρ. 1ΣΤ α του αρ. 180 του ν. 4261/2014 και αναφέρει ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα καθορίζονται ο τρόπος διοίκησης και τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. των επαγγελματικών ταμείων. Καθιερώνεται πλήρως, δηλαδή, ο καθολικός έλεγχος των επαγγελματικών ταμείων από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως και τα προσόντα και ασυμβίβαστα που θα πρέπει να έχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα συγκεκριμένα ταμεία.
( Μήπως δεν το πληροφορήθηκε το Δ.Σ και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ που τύρβαζαν για αυτονομία από την κυβέρνηση στη διαχείριση των επαγγελματικών ταμείων; Και φυσικά αναμένουμε την τοποθέτησή τους αν και είναι απίθανο να υπάρξει.)
Συγκεκριμένα:
6. Η διάταξη της παρ. 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως και άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμενων να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν την αμερόληπτη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση των μελών Δ.Σ. και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό.»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Στον ίδιο νόμο, στο άρθρο 119, δίνεται δίμηνη παράταση στην προθεσμία μετατροπής των επικουρικών ταμείων ασφάλισης σε επαγγελματικά και συγκεκριμένα:
« Άρθρο 119
1. Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) ημεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως 28.2.2015.
2. Η προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσμία για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ, καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής παρατείνεται έως τις 28.2.2015.»
Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ακόμη προεκλογικό ακροβατισμό της απερχόμενης συγκυβέρνησης, χωρίς να αναιρείται στην ουσία η αντιασφαλιστική πολιτική της που στόχευση έχει τη διάλυση κατ΄ αρχή της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης με την ιδιωτικοποίησή της και κατά δεύτερο λόγο την ήδη εξαγγελθείσα, εγγυώμενη από το κράτος, βασική σύνταξη πείνας.
Παρόλα αυτά, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, έχει αποφασίσει ήδη την μετατροπή των ταμείων μας σε επαγγελματικά, παρά την άρνηση της Π.Ε.Α.Π.Σ., εναρμονισμένη πλήρως στα κελεύσματα της συγκυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αξίζει κανείς να διαβάσει χαρακτηριστικά τη δράση των επαγγελματικών ταμείων όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 7 του ν.3029/2002 (Α΄160)  Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και το άρθρο 180 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. [ παρατίθενται στο τέλος του άρθρου]

Και κάτι σημαντικό για μας τους απόστρατους πυροσβέστες. Σύμφωνα με το άρθρο 220 ν. 4281/2014, παρατίθεται επακριβώς:
« Άρθρο 220
Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθμουμένων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ σε στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ αντίστοιχα, ως εξής:
«δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. (;;; αντί της Π.Ε.Α.Π.Σ)
Και όλα τα παραπάνω, επειδή η Π.Ε.Α.Π.Σ αντιτάχθηκε τόσο με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όσο και με τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης!!!
Επίσης, προεκλογικά, με το άρθρο 72 παρ. 5, τροποποιείται το άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 που αφορά διατάξεις συνυπηρετήσεων στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα:
Άρθρο 72
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών
……
5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.»

Ν.4281-2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
N.4261-2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
N.3029-2002 Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
 
 

Προηγούμενο άρθροΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Επόμενο άρθροΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2015

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ